СТАТУТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА- САДОК) «ЛІСОВА КАЗКА» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ДЕРНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БАРИШІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Прийнято загальними зборами трудового колективу «22» грудня 2016 року с.Дернівка

Баришівський район Київська область

I . ЗАГАЛЬН І ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) ,,Лісова казка комбінованого типу Дернівської сільської ради Баришівського району Київської області (далі – дошкільний заклад).

Скорочена назва –Дернівський ДНЗ «Лісова казка».

Власником дошкільного закладу є територіальна громада с.Дернівка, Баришівського району, Київської області.

Дошкільний заклад створено на підставі рішення сесії Баришівської районної ради від 29 січня 2013року № 812-31-06.

1.2 Юридична адреса дошкільного закладу :

07537, Київська область, Баришівський район, с.Дернівка, вул. Суворова 1.

1.3.Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативними актами, розпорядженнями, наказами МОН України, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, обслуговується через централізовану бухгалтерію .

1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на: здобуття дошкільної освіти; її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту; задоволення потреб громадян у наданні, догляді та оздоровленні дітей; створення безпечних та нешкідливих умов розвитку виховання та навчання дітей, їх різнобічного розвитку; формування норм виховання національної свідомості, надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання та навчання дитини, забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, впровадження експериментальної та інноваційної діяльності.

1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: здобуття дошкільної освіти дітьми за бажанням батьків або осіб що їх замінюють, шляхом встановлення гнучкого режиму роботи закладу (після досягнення дитиною п’ятирічного віку дошкільна освіта є обов’язковою; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки; надання дошкільним закладом батькам і дітям додаткових освітніх послуг, а також всіх видів послуг для дітей, які не є вихованцями даного дошкільного закладу.

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

· реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

· здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім’єю;

· дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними

II .КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Дошкільний заклад має потужність на 40 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками; можуть бути одновіковими та різновіковими, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.3. У дошкільному закладі , на даний час, функціонує одна різновікова група загального розвитку .

2.4. Дошкільний заклад має групу з денним режимом перебування дітей . Також може створюватися група короткотривалого перебування дітей, група короткотривалого перебування для підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання в школі (без організації харчування).

2.5. Наповнюваність групи у дошкільному закладі здійснюється згідно вимог чинного законодавства України.

2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником закладу протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної картки про стан здоров’я дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад ( форма 26-0);

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення ;

- копії свідоцтва про народження дитини.

Для прийому дітей до групи компенсуючого типу додатково подається висновок психолого – медико – педагогічної консультації, направлення управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА, копія медичного висновку про дитину – інваліда або копію посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

- ІІІ-ІV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

- всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину;

- якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого – медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі;

- при зарахуванні до закладу дитини, батьки якої відмовилися від щеплень, додається висновок лікарсько-консультативної комісії про можливість відвідувати дошкільний заклад (наказ МОЗ України №434 від 29.11.2002р.)

- при наявності пільг з оплати за харчування подаються копії підтверджуючих документів та заява про їх встановлення;

- під час прийому дітей до дошкільного закладу його керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із статутом дошкільного навчального закладу, режимом роботи, іншими документами, що регламентують діяльність закладу;

- дошкільний заклад веде в установленому порядку щоденний облік дітей, які в ньому виховуються та навчаються.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись :

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами,які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців, відсутності дитини у ДНЗ більш 2-х місяців без поважних причин.

2.9. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.

2.10. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку , які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад та надання консультаційної допомоги сім’ї.

2.11. Діти, зараховані у дошкільний заклад в групах з короткотривалим перебуванням (без харчування) беруться на облік у закладі.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин;

Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

З 8.00 до 17.00 години ( у передсвяткові дні робочий день скорочується на 1 годину).

3.3. Щоденний графік роботи групи дошкільного закладу:

З 8.00 до 17.00 години

3.4. В дошкільному закладі може вводитися гнучкий або багатоваріантний режим, який передбачає наявність продуманої системи швидкого реагування на раптову зміну ситуації; несприятливу погоду; відсутність достатньої кількості персоналу; бажання батьків приводити та забирати дитину в зручний для них час; карантини та періоди підвищеної захворюваності.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Оздоровчий період - з 01 червня по 31 серпня.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу.

Навчальний план дошкільного закладу складається з врахуванням граничного навантаження та погоджується з органом, який контролює це питання та погоджується з урахуванням вимог чинного законодавства.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

4.5. Зміст дошкільної освіти дошкільного закладу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти України та реалізується згідно з Державними програмами розвитку дитини дошкільного віку, затвердженими МОН України та парціальними програмами розвитку дітей, затвердженим МОН України.

4.6. З метою підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний заклад може організувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетами напрями (художньо - естетичний, фізкультурно – оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені програмою розвитку дитини дошкільного віку, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження дітей. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках програми розвитку дитини дошкільного віку.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ України та погодженням з Мінфіном України, вартість харчування встановлюються 1 раз на рік.

Забезпечення продуктами харчування проводиться за рахунок коштів бюджету Дернівської сільської ради, батьківських коштів постачальниками, визначеними відповідно до договорів, сертифікованими продуктами з відповідно оформленими документами, які засвідчують їх якість, та іншими коштами, не забороненими чинним законодавством України.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування дітей.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

VI . МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі медичним працівником Дернівського ФАПу, який входить до штату дошкільного закладу та Баришівської ЦРЛ та передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів перед профілактичним щепленням, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації та інформування про це батьків або осіб, що їх замінюють. Медичні огляди проводяться вузькими спеціалістами управління охорони здоров’я згідно графіків затверджених головним лікарем Баришівської Центральної районної лікарні та погоджених з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації.

6.2. До основних обов’язків медичного працівника дошкільного закладу належать :

- здійснювати контроль за розпорядком дня та навчання, руховим режимом дітей, оздоровчими заходами, фізичним вихованням, включаючи загартування;

- щодня здійснювати контроль спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових та інших отруєнь;

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація фізичного виховання, загартування;

- організація і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання технології приготування страв; дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження ;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму ;

- ведення в повному обсязі медичної документації;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють та працівників закладу.

6.3. Дошкільний заклад за потреби надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу при проведенні поглибленого медичного огляду.

6.4. Контроль за медичним обслуговуванням здійснюється керівником закладу, управлінням охорони здоров’я та управлінням освіти молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації Київської області.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, логопед, практичний психолог, музичний керівник, медичний працівник, керівники гуртків, вихователі, помічники вихователів, завгосп, машиніст з прання білизни, робітник з комплексного ремонту та обслуговування будівель, сторожі, кухарі, прибиральники службових приміщень, підсобні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грошова премія, цінні подарунки, подяки, грамоти.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-вибирати форму здобуття дитиною дошкільної освіти; - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу , зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку, вчасно подавати документи, які дають право на встановлення пільг з оплати;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- виховувати, розвивати і навчати дитину у родинному колі;

- слідкувати за станом здоров'я дитини, обмежити відвідування частково одужавшої дитини дошкільного віку дитячий заклад;

- інші права, що не суперечать законодавству України;

- проявляти повагу та чемно поводитися з працівниками дошкільного закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь – якою формою.

7.4. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію закону України «Про освіту» - вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

Педагогічні працівники мають право:

- на вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- на додаткову оплачувані відпустки; - на підвищення фахової кваліфікації на безоплатній основі.

Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору (вразі його укладання);

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради, методичної роботи та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- проходити атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

Права , обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного закладу регулюються посадовими обов’язками, трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

7.7. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу його завідувачем.

7.8. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.9. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щорічно обов’язково проходять безоплатні медичні огляди в Баришівський центральній районній лікарні 2 рази на рік, згідно графіка, затвердженого МОЗ України та відповідними контролюючими органами.

7.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадові обов'язки, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації та безпосередньо його керівником в межах його повноважень.

8.2.Завідувача закладу призначає на посаду та звільняє з посади управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації за погодженням із засновником. Призначення та звільнення інших працівників дошкільного закладу здійснюється завідувачем відповідно до чинного законодавства України.

Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу; діє від імені закладу; представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами; розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розпис за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом ;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних особливостей, здібностей і потреб;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідну-експериментальну, інноваційну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють ;

- щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада закладу .

До складу педагогічної ради входять:

- завідувач, вихователь - методист, педагогічні працівники, медичний працівник, інші спеціалісти (за наявності). До складу педради може входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 -х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше , ніж один раз на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу не менш 1\3 від кількості працівників , батьків - 1\3 від кількості батьків у закладі.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут закладу, зміни та доповнення до нього;

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків, інші функції, що не суперечать чинному законодавству України.

8.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі не менше п’яти осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу і працює на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. До складу якої можуть входити батьки, особи, які їх замінюють, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, працівники закладу. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Завідувач закладу не може очолювати піклувальну раду, але входить до її складу.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правової, захисту учасників навчально-виховного процес

IX . МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення Баришівської районної ради від 29 січня 2013 року № 812-31-06 дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку площею 0,265 м² будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Доходи (прибутки) дошкільного закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання дошкільного закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.

10.2. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може перерозподілятись серед засновників (учасників), членів дошкільного закладу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а у разі ліквідації його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідно виду або зараховані до доходу бюджету.

10.3. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

засновника ;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.4. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.5. Статистична звітність Ф-85- К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.6. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільний заклад.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік та звітність здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА.

10.7. Для забезпечення життєдіяльності дошкільного закладу та навчально-виховного процесу може створюватися і діяти Благодійний фонд.

Благодійний фонд (надалі - Фонд) є добровільною, недержавною, неприбутковою, благодійною організацією, створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд не має на меті одержання прибутку для наступного його розподілу між засновниками та учасниками. Фонд діє на підставі законодавства України, а також Статуту.

Фонд створюється в порядку, визначеному чинним законодавством, та набуває статусу юридичної особи приватного права з моменту державної реєстрації.

Основною метою діяльності Фонду є провадження благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб їх соціальному захисту, надання матеріальної, фінансової та організаційної допомоги ДНЗ «Лісова казка» з метою зміцнення матеріальної бази.

Предметом діяльності Фонду є діяльність спрямована на соціально-економічний розвиток дошкільного навчального закладу та поновлення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Засновниками та учасниками Благодійного фонду є батьки дітей, які виховуються в дошкільному закладі.

Фонд має голову та членів Правління і наглядову раду. До компетенції голови Правління належить право першого підпису на фінансових і банківських документах та фінансовій звітності, відкриття та закриття рахунків у банках, право укладання угод, договорів, контрактів тощо від імені Фонду.

Розпорядниками коштів Благодійного фонду є органи управління Фонду.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади та управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом у дошкільному закладі встановлюється засновником.

XIІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ

У разі припинення дошкільного закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Кiлькiсть переглядiв: 217

Коментарi