Звіт керівника закладу

2017-05-19

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами), Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 01.04.2005 № 14-1, на виконання наказу головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації від 06.05.2005 № 142 «Про порядок звітування керівників освітніх закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» , наказу управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА від 11 травня 2017 року № 158 та з метою утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, дотримання вимог законодавства в частині законності збору благодійних і спонсорських внесків, що дає змогу проаналізувати та узагальнити результати роботи за підсумками навчального року, визначити досягнення та недоліки діяльності навчального закладу та вжити заходів, необхідних для поліпшення роботи ДНЗ у майбутньому.

Ми намагалися активно працювати за всіма напрямками своєї діяльності , особлива увага приділялася створенню у навчальному закладі належних умов для забезпечення якісної освіти. На даний час у закладі налічується 17 вихованців від 2до 6 років. Заклад має п’ятиденний робочий тиждень з 8.00. до 17.00. Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, група оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. У порівнянні з минулими трьома роками кількість дітей по мережі збільшилося. В ДНЗ вживаються заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку, - так перед початком навчального року проводиться облік дітей дошкільного віку по селу із зазначенням форми здобуття освіти дітьми 5-річного віку – майже усі діти відвідують дошкільний навчальний заклад.

Методична, організаційно-педагогічна робота

Методичної роботи в дошкільному закладі протягом 2016-2017 навчального року, базувалась на відповідних державних нормативно-правових документах, виконанні вимог нової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», спрямовувалась на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, дослідження інноваційних педтехнологій та їх творче впровадження, власне надбання та надання дієвої компетентної допомоги методистами управління освіти, молоді та спорту , активізацію розумової і творчої діяльності, створення умов для впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, пошуки нових, ефективних форм і методів роботи з дітьми, оновлення навчально-виховного процесу .

Система роботи в дошкільному навчальному закладі базувалася таким чином, щоб створити належні умови для розвитку та навчання вихованців та підвищення професійної майстерності педагогічного працівника. У 2016-2017 н. р. робота в закладі була сконцентрована навколо пріоритетних завдань колективу:

-продовжувати роботу по вихованню у дітей екологічної культури шляхом використання природознавчих народних традицій.

-формування національної свідомості та патріотизму дітей в різних сферах діяльності програми розвитку дитини «Українське дошкілля».

- поглиблення роботи з громадянського виховання.

Протягом навчального року колектив закладу створював умови для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку дошкільників на основі удосконалення ігрового розвивального життєвого простору в ДНЗ, сприятливого для закладання основ компетентності, соціальної, емоційної зрілості, розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом позиції. Колектив працював над завданнями перспективності і наступності у роботі ДНЗ та початкової ланки загальноосвітнього навчального закладу, батьківської громадськості з метою забезпечення психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі. Протягом навчального року продовжувалась робота над створенням належних умов для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі: поповнювалась інформаційно-методична база ДНЗ навчально-методичнми та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах відповідно Базової програми розвитку дитини , ефективно використовувались вихователем методичний фонд літератури, та відеоматеріалів. Ефективно забезпечувалась діяльність наступних форм методичної роботи:

- Педагогічні ради проводились на базі ДНЗ (ясла-садок) « Золотий ключик», де були присутні завідувач ДНЗ або вихователь закладу

  • Педагогічні читання.
  • Методичні консультації.
  • Взаємовідвідування.
  • Консультування.
  • Самоосвіта. Співбесіди.

Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів. Зміст освітньої роботи в ДНЗ в 2016/2017 навчальному році відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6- 7 років перед її вступом до школи. Реалізацію Базового компонента дошкільної освіти забезпечували освітні програми та навчально-методична література, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України, а саме комплексні освітні програми: «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.) та «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.) та парціальна освітня програма: «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.).

Ефективність освітнього процесу в ДНЗ була досягнена шляхом забезпечення якісного навчально-методичного супроводу програм. Це навчально-методичні, методичні посібники, рекомендації для педагогів та батьків; навчальні посібники, робочі зошити, альбоми для спільної роботи дорослого з дітьми. Зазначені види навчальної літератури, варіативно об’єднані у навчально-методичні комплекти, сприяють налагодженню тісної психолого-педагогічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та реалізації інтегрованого підходу до формування різнобічно розвиненої особистості дошкільника. Тому вихователь ДНЗ використовувала в освітній роботі з дітьми комплекти навчальної літератури (односпрямованих, різноспрямованих, тематичних, комбінованих), які відповідають вимогам освітнього стандарту та орієнтовані на виконання завдань чинних программ, керувалася інформацією про наявне програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти. Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив ДНЗ спрямовував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з 3-річного віку дитини і завершуючи її вступом до школи. При цьому особливу увагу приділяли таким пріоритетним напрямам освітньої роботи: забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти. Просвітницька робота з сім’ями вихованців проводилась у різних формах співпраці з ними (батьківські збори, бесіди , інформаційні стенди) і передбачала ознайомлення батьків із віковими особливостями психолого-фізіологічного розвитку дітей та специфікою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі.

Дошкільний заклад забезпечено комп'ютерною технікою, підключено до мережі Інтернет завдяки голові сільської ради села Дернівка Ромась В.М.

Протягом навчального року значну увагу приділяли педпрацівники формуванню навичок здорового способу життя дітей, систематизовано комплекс оздоровчих заходів.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧОНОЇ БАЗИ

Протягом 2016-2017 н.р. значна увага приділялась збереженню та зміцненню матеріальної бази, благоустрою території, вживалися заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ, для чого були залучені фінансування сільською радою ,батьківська допомога, кошти місцевого бюджету та благодійна допомога. Завдяки спільним зусиллям голови сільської ради, за фінансової, матеріальної (50 тисяч грн..) батьків та працівників ДНЗ, зимою 2017 року було повністю замінено пічне опалення на водяне ( ремонт власними силами) ,в липні 2016 року були замінені 2 вікна , встановлено пластикові двері до спальної кімнати , що значно зберігає тепло ,виконано ремонт їдальної кімнати, замінено шпалери,покладено кафелеву плитку на стіни , встановлено також пластикові двері, батареї опалення, пофаробовано ігрові споруди на майданчиках, завдяки спонсору Вишимірській І.Г.облаштовано відливи (довжиною до 50 м).

Голова с/р Ромась В.М. придбав прикраси до Новорічного свята ,спонсор Вишимірська І.Г. також придбала подарунки для вихованців на день Святого Миколая та на Новий рік, на випускний день для вихованців, забезпечила шкільним приладдям майбутніх першокласників. За допомогою голови сільської ради збільшилась кількість комплектів постільної білизни у кількості 16 комплектів, подаровано 1 матрац на ліжечко. Завезений на ігрові майданчики пісок. Відремонтовані лави та пісочниці на дитячому майданчику. Проведено поточний ремонт майданчика, альтанки. Під час двомісячника по благоустрою території закладу оновлені клумби, висаджено 16 дерев: берези, клени, ялини .

Були придбані атрибути для спортивних осередків в групі, оновлені атрибути для рухливих ігор, закуплена деяка методична література.

Сприяння голови сільської ради села Дернівка ДНЗ, спонсора Макієнка О.П. заклад отримав фарбу в кількості 11 банок різного кольору для оновлення споруд ,водоємульсію тощо. Багато придбано необхідного для закладу майна та ще є потреби, такі як-от: вкрай необхідно придбати косилку для своєчасного скошування трави на великій площі території дошкільного закладу та ліхтар для освітлення, потрібно відновити та утеплити заклад, відремонтувати ганок та огорожу, реконструкції підлягає сарай, та багато інших потреб.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2016 - 2017 навчальний рік. Зменшилась захворюваність ангіною, крапельними інфекціями. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2. Систематичне щеплення дітей.

3. Дотримання вимог санітарії.

4. Здійснення загартування вихованців.

5. Організація фізичного виховання.

6. Чітке дотримання режиму.

7. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

Завдяки управліню освіти, молоді та спорту, голові сільської ради с. Дернівка Ромась В.М. ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі : в наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, антигістамінні препарати та засоби для надання допомоги при травмах, вимірювальні пристрої.

Турбота про фізичне здоров’я та безпеку життєдіяльності дітей завжди була і залишається одним із головних завдань педагогічної роботи. Колектив постійно дбає про збереження та зміцнення здоров’я вихованців, організація харчування та медичного обслуговування забезпечується на належному рівні, з листопада 2012 року в закладі на 0,25 тарифної ставки по сумісництву працює медична сестра, яка веде відповідну документацію , слідкує за дотриманням виконання норм харчування, систематично відвідує та оглядає дітей, слідкує за щепленням дітей, заклад забезпечується чистою, якісною питною водою( придбано кулер, який замінюється по необхідності) на та є відповідний сертифікат..

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі проходить шляхом підвезення сніданків, обідів, та полуденку від ДНЗ « Золотий ключик» в зв’язку з тим , що в нашому закладі відсутній харчоблок. Це дає певні недоліки роботі закладу, але все рівно саме харчування відбувається на високому рівні.

Відповідно до наказу управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА від 16 січня 2017 р. смт Баришівка № 10 «Про організацію харчуванняу загальноосвітніх та дошкільнихнавчальних закладах Баришівського району» та виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 15 «Про деякі питання регулювання міжбюджетних відносин», від 18.01.2016 № 16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 18.01.2016 № 17 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243», розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації від 04.01.2016 № 1 «Про організацію харчування у загальноосвітніх навчальних закладах спільної власності селища та сіл Баришівського району», районної Програми організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних підрозділів навчально виховних комплексів та дошкільних навчальних закладів Баришівського району на 2016-2018 роки затвердженої сесією районної ради від 04.02.2016 № 90-04-07, рішення Баришівської районної ради від 15.12.2016 № 321-13-07 «Про затвердження змін до кошторису на 2017 рік Програми організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців дошкільних підрозділів навчально виховних комплексів та дошкільних навчальних закладів Баришівського району на 2016-2018 роки» та з метою забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів району якісної організації харчування , вартість за харчування вихованців становить з розрахунку вартості однієї дитини дошкільного віку у сумі 25 грн. 00 коп. в день (в т.ч. 15 грн. 00 коп. (60%) – за рахунок субвенцій сільських та селищних ради та 10 грн.00 коп. (40 %) – батьківська плата на одну дитину). Грошові норми виконуються на сто відсотків .

Умови для проведення харчування в дошкільному закладі задовільні. Їдальня має окрему кімнату, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним посудом. За благодійні кошти проведено поточний ремонт приміщення харчоблоку. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та за рахунок батьківських коштів. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню. Діти отримували різноманітне харчування. .

У своїй діяльності намагаюся залучати до співпраці батьків та громадські організації. Але на сьогодні фасад , ганок та огорожа закладу мають плачевний вигляд і надіємось також на подальшу співпрацю спонсорів, сільської ради та батьків, щоб разом ми змогли відновити зовнішній вигляд ДНЗ.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми.

Роботу педагогічного колективу за 2016-2017 навчальний рік можна оцінити як задовільну. Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родиною вихованців. Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини у відповідності з вимогами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля».

Я дуже вдячна нашим спонсорам, голові сільської ради, всім небайдужим батькам, колективу ,за відданість, розуміння, допомогу та співпрацю. Надіюсь , що разом з Вами ми зможемо досягти високого рівня, вирішити всі побутові проблеми та питання щодо розвитку ДНЗ (ясла-садок) « Лісова казка».

Кiлькiсть переглядiв: 181

Коментарi